Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.

Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Khisia en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent

deze te aanvaarden. De klant erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf enerzijds en

Khisia anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij.

1.2.

Behoudens schriftelijk akkoord van Khisia zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant,

zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze

voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze

gelden.

Artikel 2 – Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1.

Offertes worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Khisia. Offertes

gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen,

overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris

van Khisia zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden

voor toekomstige opdrachten.

2.2.

De klant is degene die de opdracht heeft gegeven en/of de overeenkomst tekent, tenzij duidelijk blijkt dat

deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het

adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Khisia. In geval de

opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot de

betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

2.3.

Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig na de uitdrukkelijke

aanvaarding ervan door Khisia. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding

van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale

overeengekomen prijs met een minimum van 125,00 euro, tenzij Khisia een hogere schade aantoont.

2.4.

Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot

een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Khisia. Khisia is in dit geval gerechtigd het

tarief aan te passen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1.

Khisia besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel

belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van

inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Khisia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd

tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete,

schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de wagen in ontvangst te nemen.

3.2.

De klant bezorgt aan Khisia in elk stadium, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het

uitvoeren van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Khisia zijn verstrekt, heeft Khisia

het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende

extra kosten aan de klant te factureren.

3.3.

Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Khisia behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/

of –uitvoeringen afzonderlijk te factureren.

3.4.

Khisia behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteitsen

of liquiditeitspositie van de klant in gevaar is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde

wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Khisia of derden, het bekomen van collectieve

schuldenregeling door de klant, …).

3.5.

Indien Khisia na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst

omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Khisia het

recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder

enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

3.6.

De overeenkomst wordt toegestaan voor de termijn zoals in de overeenkomst wordt bepaald. Ze vangt aan op

de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. In geen geval zal de klant zich kunnen

beroepen op de stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst. De klant en hij alleen is aansprakelijk voor

de overtredingen die opgelopen worden door hemzelf of een persoon voor wij hij verantwoordelijk is. Hij

alleen zal de boetes en vergoedingen dragen die hieruit voortspruiten. De klant verbindt er zich toe om het

voertuig enkel te laten besturen door die leven van zijn personeel die beschikken over een geldig rijbewijs

voor het betrokken type voertuig. De klant verklaart daarnaast uidrukkelijk het voertuig niet te zullen

gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden en alle nuttige en nodige maatregelen te

zullen treffen om een verkeerd, onrechtmatig of niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden te

voorkomen. In geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, zal de klant Khisia integraal

vrijwaren voor alle vorderingen die daaruit voortvloeien.

3.7.

Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de klant die zich ertoe verbindt de door de

fabrikant van het voertuig voorgeschreven brandstof te gebruiken. De klant is verplicht het voertuig met een

volle brandstoftank terug te brengen. Hij zal tijdig het water- antivriesgehalte en oliepeil nazien en dit

minstens op een minimumpeil houden. Hij verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Khisia het voertuig

voor periodiek onderhoud binnen te brengen.

3.8.

Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten onmiddellijk en binnen de 24 uren worden gemeld, zulks

op straffe van verval van alle aanspraken. De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten

uitvoeren door derden, maar dient elk potentieel of bestaand probleem aan Khisia mee te delen. Khisia zal

dan de maatregelen nemen die zij nuttig acht, al dan niet op kosten van de klant.

Artikel 4 – Prijs

4.1.

De overeenkomst is gesloten aan de op de overeenkomst/offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene

betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte

die bevestigd werden door Khisia.

4.2.

Indien de duur van de overeenkomst de periode van   n jaar overschrijdt, zal de prijs jaarlijks worden

aangepast aan de gezondheidsindex.

4.3.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste

van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1.

De facturen van Khisia zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar. In geen

geval mogen facturen onderhands betaald worden aan personeelsleden of aangestelden van Khisia.

5.2.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege

vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het

verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien

is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet

van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe

een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand

beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en

schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen

en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Khisia het recht, zonder enige ingebrekestelling of

gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als

ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van Khisia, in geval van betwisting,

door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en

dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1

Indien Khisia de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen,

ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan

vervoermateriaal, enz., heeft Khisia het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige

verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2.

Bij overmacht worden de verplichtingen van Khisia opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties

te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3

Indien Khisia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Khisia gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte

afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.

Alle klachten in verband met de geleverde goederen moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van

verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te

worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2.

In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Khisia de keuze om de gebreken te

herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3.

Khisia kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor boetes en schadevergoedingen die kunnen

voortspruiten overtredingen en ongevallen.

7.4.

De schadevergoeding waartoe Khisia op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de

oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de

bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de

gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van

openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.5.

Khisia zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse

schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving. Khisia kan onder meer niet aansprakelijk gesteld worden

voor verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de wagens werden achtergelaten.

7.6.

De wagens die door Khisia ter beschikking worden gesteld, zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de

constructeur of invoerder. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bij de wagen gevoegde handleiding

waarmee de klant akkoord verklaart te zijn.

Artikel 8 – Verzekering

8.1.

De voertuigen van Khisia zijn verzekerd tegen materi le schade, brand, vandalisme en voor Burgerlijke

Aansprakelijkheid met een vrijstelling zoals vermeld in de overeenkomst, die verschilt naargelang het type

voertuig. In geval van schade, ook indien deze schade het gevolg is van overmacht, dient de klant deze

schade te vergoeden ten belope van de vrijstelling. De verzekering voor materi le schade dekt niet dakschade

of schade veroorzaakt door de lading. Ze geldt ook niet in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de klant

of diens aangestelde, intoxicatie en/of vermoeidheid van de bestuurder van het voertuig, het niet naleven van

rij- en rusttijden of in geval van fout cf. art. 1382 B.W. In dergelijk geval is de klant gehouden tot de integrale

vergoeding van de schade.

Artikel 9 – Eigendom en risicoregeling

9.1

De voertuigen blijven de eigendom van Khisia, ook in geval van vervanging van een voertuig door een

gelijkaardig voertuig dat op zijn beurt eigendom blijft van Khisia.

Het is de klant niet toegestaan de gehuurde goederen op enige wijze te vervreemden, onder te verhuren, te

verpanden of anderszins te bezwaren of te belasten.

9.2.

De klant draagt gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst het risico voor verlies, diefstal of

beschadiging van de gehuurde voertuigen, ook indien dit te wijten is aan overmacht. In zulk geval betaalt de

klant een forfaitaire schadevergoeding van 2.500,00 euro.

9.3.

Bij diefstal dient de klant onmiddellijk een aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor en dient hij

dit te melden aan Khisia. Hij zal hierbij alle nuttige gegevens alsook het nummer van het door de politie

opgestelde proces-verbaal aan Khisia doorgeven.

9.4.

In geval van een ongeval dient de klant binnen de 24u een ongevalformulier toe doen toekomen bij Khisia,

duidelijk ingevuld en ondertekend, samen met het nummer van het proces-verbaal dat door de politie werd

opgesteld. Bij verzuim van aangifte van het ongeval, verliest de klant alle rechten op dekking door de

verzekeringspolis van Khisia.

9.5.

De klant maakt zich sterk dat op eerste verzoek van Khisia aan Khisia de toegang zal worden verschaft om de

gehuurde voertuigen te controleren op hun goede werking, om voertuigen te vervangen of te herstellen, edm.

Artikel 10 – Huurwaarborg

10.1.

V  r de aanvang van de overeenkomst betaalt de klant tot zekerheid van zijn verplichtingen een

huurwaarborg, zoals afgesproken, in handen van Khisia.

10.2.

Khisia zal deze huurwaarborg bij het einde van de huurovereenkomst slechts aan de klant terugbetalen bij

correcte naleving van de overeenkomst. Eventuele schade die tijdens de huur werd veroorzaakt, zal door

Khisia van de huurwaarborg in mindering worden gebracht.

Artikel 11. – Teruggave van de gehuurde goederen

11.1.

Zodra de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, is be indigd, is de klant van rechtswege en zonder

enige ingebrekestelling verplicht om onmiddellijk de gehuurde voertuigen terug te bezorgen.

11.2.

De klant is gehouden tot teruggave van de toestellen in dezelfde staat als bij het begin van de overeenkomst.

Khisia heeft vanaf dat ogenblik het recht om de gehuurde goederen terug te halen, zonder een beroep te

moeten doen op tussenkomst van een rechtbank, waar deze zich ook bevinden.

Bovendien zal de klant voor elke dag vertraging in de teruggave van de gehuurde voertuigen een vergoeding

verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs per dag, en dit voor elke begonnen dag waarop de voertuigen niet

werden teruggegeven, met behoud van het recht van Khisia om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. – Varia en geschillenregeling

12.1.

Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Khisia van alle andere haar

toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2.

Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Khisia afgesloten overeenkomst over te

dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Khisia. Elke ongeoorloofde overdracht zal van

rechtswege nietig zijn.

12.3.

Een eventueel in gebreke blijven van Khisia om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene

verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere

bepaling kunnen impliceren.

12.4.

De ongeldigheid van   n of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen

afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5.

In de relatie tussen Khisia en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Khisia

worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het

gerechtelijk arrondissement Limburg of Antwerpen, onverminderd het recht voor Khisia om gerechtelijke

stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Personenwagens Geels Autoverhuur

Personenwagen

Bestelwagens Geels Autoverhuur

Bestelwagen

Minibussen Geels Autoverhuur

Minibus