loader image

Algemene voorwaarden

apr 7, 2022

Artikel 1 – Algemeen-

1.1 Khisia BV, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelom 87 bus A2, is ingeschreven in de

Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0825.633.910. Hierna genoemd: Khisia.

1.2 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Khisia en de klant, die bij het aangaan van de

overeenkomst, erkent deze te aanvaarden. De klant erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat

tussen hemzelf enerzijds en Khisia anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij.

1.3. Behoudens schriftelijk akkoord van Khisia zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten

van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een

afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden

minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes en prijsopgaven worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder

verplichting vanwege Khisia. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte

vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen

geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2. Khisia beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht

aan Khisia heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht

van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde

op datzelfde moment worden meegedeeld aan Khisia. Degene die een bestelling plaatst voor een

rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon wiens naam hij handelt.

2.3 Overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn

bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschot aangerekend van 30% van

het offertebedrag. Zodra het voorschot door Khisia ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt

de bestelling geplaatst.

2.4. Elke annulering van een reservering door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In

geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs. Als de annulering gebeurt door de eindklant,

dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

2.5. Elke wijziging van een reservering door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe

aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Khisia.

Khisia is in dit geval gerechtigd om de termijn en/of het tarief aan te passen of de reservering alsnog

te wijzigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Khisia besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en

is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel

bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Khisia, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit

aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de

wagen in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt aan Khisia in elk stadium, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden

voor de verhuur van de wagens. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Khisia zijn verstrekt,

heeft Khisia het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Khisia behoudt zich het recht voor deze

deelleveringen en/of –uitvoeringen afzonderlijk te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.4. Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder

voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen

dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar is (bijv. door faillissement,

gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Khisia

of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, …).

3.5. Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering van de

overeenkomst omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken,

dan hebben zij het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de

overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft Khisia het recht

vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

3.6. De overeenkomst wordt toegestaan voor de termijn zoals in de overeenkomst wordt bepaald. Ze

vangt aan op de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. In geen geval zal de

klant zich kunnen beroepen op de stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst. De klant en hij

alleen is aansprakelijk voor de overtredingen die opgelopen worden door hemzelf of een persoon voor

wie hij verantwoordelijk is. Hij alleen zal de boetes en vergoedingen dragen die hieruit voortspruiten.

De klant verbindt er zich toe om het voertuig enkel te laten besturen door zijn personeel die

beschikken over een geldig rijbewijs voor het betrokken type voertuig. De klant verklaart daarnaast

uitdrukkelijk het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde

doeleinden en alle nuttige en nodige maatregelen te zullen treffen om een verkeerd, onrechtmatig of

niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden te voorkomen. In geval van inbeslagname of

verbeurdverklaring van het voertuig, zal de klant Khisia integraal vrijwaren voor alle vorderingen die

daaruit voortvloeien.

3.7. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de klant die zich ertoe verbindt

de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven brandstof te gebruiken. De klant is verplicht het

voertuig met een volle brandstoftank terug te brengen. Hij zal tijdig het water- antivriesgehalte en

oliepeil nazien en dit minstens op een minimumpeil houden. Hij verbindt er zich toe om op eerste

verzoek van Khisia het voertuig voor periodiek onderhoud binnen te brengen.

3.8. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten onmiddellijk en binnen de 24 uren worden

gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. De klant mag geen herstelwerkzaamheden

zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden, maar dient elk potentieel of bestaand probleem aan

Khisia mee te delen. Khisia zal dan de maatregelen nemen die zij nuttig acht, al dan niet op kosten van

de klant.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de overeenkomst/offerte vermelde prijzen en de daarin

voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de

oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door Khisia. De prijs is echter verhoogbaar

indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van

levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale

tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Indien de duur van de overeenkomst de periode van één jaar overschrijdt, zal de prijs jaarlijks

worden aangepast aan de gezondheidsindex.

4.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is

ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van Khisia zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar.

In geen geval mogen facturen onderhands betaald worden aan personeelsleden of aangestelden van

Khisia.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van

rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 %

van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig

is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet

overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake

handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen

maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden

aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te

worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle

openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Khisia het recht, zonder enige

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten

ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot

schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Khisia, in geval van

betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de

ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Khisia de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt

ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers,

gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Khisia het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen

zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Khisia opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht

om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3 Indien Khisia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Khisia gerechtigd het reeds

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als

betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde goederen moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op

straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering gemeld worden door middel van een

aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een

aangetekende brief onmiddellijk gemeld te worden na de ontdekking ervan. Het in ontvangst nemen

van een klacht door Khisia kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Khisia de klacht

tijdig of terecht acht.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Khisia de keuze om de

gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. Khisia kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor boetes en schadevergoedingen die

kunnen voortspruiten overtredingen en ongevallen.

7.4. De schadevergoeding waartoe Khisia op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat

ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde

waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een

vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet

toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.5. Khisia zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei

onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving. Khisia kan onder meer niet

aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de wagens

werden achtergelaten.

7.6. De wagens die door Khisia ter beschikking worden gesteld, zijn gewaarborgd volgens de

voorwaarden van de constructeur of invoerder. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bij de wagen

gevoegde handleiding waarmee de klant akkoord verklaart te zijn.

Artikel 8 – Verzekering

8.1. De voertuigen van Khisia zijn verzekerd tegen materiële schade, brand, vandalisme en voor

Burgerlijke Aansprakelijkheid met een vrijstelling zoals vermeld in de overeenkomst, die verschilt

naargelang het type voertuig. In geval van schade, ook indien deze schade het gevolg is van

overmacht, dient de klant deze schade te vergoeden ten belope van de vrijstelling. De verzekering voor

materiële schade dekt niet dakschade of schade veroorzaakt door de lading. Ze geldt ook niet in geval

van zware fout, bedrieglijk opzet van de klant of diens aangestelde, intoxicatie en/of vermoeidheid van

de bestuurder van het voertuig, het niet naleven van rij- en rusttijden of in geval van fout cf. art. 1382

B.W. In dergelijk geval is de klant gehouden tot de integrale vergoeding van de schade.

Artikel 9 – Eigendom en risicoregeling

9.1 De voertuigen blijven de eigendom van Khisia, ook in geval van vervanging van een voertuig door

een gelijkaardig voertuig dat op zijn beurt eigendom blijft van Khisia. Het is de klant niet toegestaan de

gehuurde goederen op enige wijze te vervreemden, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te

bezwaren of te belasten.

9.2. De klant draagt gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst het risico voor verlies, diefstal of

beschadiging van de gehuurde voertuigen, ook indien dit te wijten is aan overmacht. In zulk geval

betaalt de klant een forfaitaire schadevergoeding van 2.500,00 euro.

9.3. Bij diefstal dient de klant onmiddellijk een aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor en

dient hij dit te melden aan Khisia. Hij zal hierbij alle nuttige gegevens alsook het nummer van het door

de politie opgestelde proces-verbaal aan Khisia doorgeven.

9.4. In geval van een ongeval dient de klant binnen de 24u een ongevalformulier doen toekomen bij

Khisia, duidelijk ingevuld en ondertekend, samen met het nummer van het proces-verbaal dat door de

politie werd opgesteld. Bij verzuim van aangifte van het ongeval, verliest de klant alle rechten op

dekking door de verzekeringspolis van Khisia. De huurder verzaakt aan elk verhaal t.o.v. de verhuurder

waarvan hijzelf of derden het slachtoffer zouden zijn, zelfs indien de oorzaak van het ongeval gelegen

is in een al dan niet zichtbaar gebrek in de verhuurde zaak. De klant zal tevens Khisia vrijwaren voor

het gebeurlijke verhaal van derden ten gevolge van ongevallen die zich voordoen tijdens de

huurperiode.

9.5. De klant maakt zich sterk dat op eerste verzoek van Khisia aan Khisia de toegang zal worden

verschaft om de gehuurde voertuigen te controleren op hun goede werking, om voertuigen te

vervangen of te herstellen, edm.

Artikel 10 – Huurwaarborg

10.1. Vóór de aanvang van de overeenkomst betaalt de klant tot zekerheid van zijn verplichtingen een

huurwaarborg, zoals afgesproken, in handen van Khisia.

10.2. Khisia zal deze huurwaarborg bij het einde van de huurovereenkomst slechts aan de klant

terugbetalen bij correcte naleving van de overeenkomst. Eventuele schade die tijdens de huur werd

veroorzaakt, zal door Khisia van de huurwaarborg in mindering worden gebracht.

Artikel 11. – Teruggave van de gehuurde goederen

11.1. Zodra de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd, is de klant van rechtswege

en zonder enige ingebrekestelling verplicht om onmiddellijk de gehuurde voertuigen terug te bezorgen.

11.2. De klant is gehouden tot teruggave van de toestellen in dezelfde staat als bij het begin van de

overeenkomst. Khisia heeft vanaf dat ogenblik het recht om de gehuurde goederen terug te halen,

zonder een beroep te moeten doen op tussenkomst van een rechtbank, waar deze zich ook

bevinden.Bovendien zal de klant voor elke dag vertraging in de teruggave van de gehuurde voertuigen

een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs per dag, en dit voor elke begonnen dag

waarop de voertuigen niet werden teruggegeven, met behoud van het recht van Khisia om aanvullende

schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Privacy

12.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Khisia te beschikken over de volgende gegevens

van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Khisia is

verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is

noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

12.2 In bepaalde omstandigheden is Khisia verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever

door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Khisia hiertoe

verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter

handhaving van de wet of indien Khisia van mening is dat het noodzakelijk is om deze

persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te

voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook

wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever

werd afgesloten.

12.3 Indien Khisia alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij

zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval

za Khisia de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor

te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met

dit artikel.

12.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze

desgevallend te corrigeren.

12.5 Khisia draagt zorg voor een gepast administratief, technisch of fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de

persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of

ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 13. – Varia en geschillenregeling

13.1. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Khisia van alle

andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

13.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Khisia afgesloten

overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Khisia. Elke

ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

13.3. Een eventueel in gebreke blijven van Khisia om de uitvoering te eisen van de bepalingen van

deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze

of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

13.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet

geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.5. In de relatie tussen Khisia en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal

door Khisia worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg of Antwerpen, onverminderd het recht voor

Khisia om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de

klant.

Personenwagens Geels Autoverhuur

Personenwagen

Bestelwagens Geels Autoverhuur

Bestelwagen

Minibussen Geels Autoverhuur

Minibus